ReadyPlanet.com
dot
รายงานสถิติ
dot
bulletสถิติการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้า 10 อันดับ
bulletประเภทสินค้านำเข้า-ส่งออก
bulletสถิติการจัดเก็บรายได้
bulletสถิติการจับกุม
dot
แหล่งข้อมูลของสำนักงาน
dot
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
bulletผู้ประกอบการ
bulletพิกัดศุลกากร
bulletราคาศุลกากร
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีและ WTO
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
bulletคู่มือและแบบฟอร์ม
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
dot
ข้อมูลที่น่ารู้
dot
bulletแผนงาน/โครงการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
dot
LINK หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletหน่วยงานภายในกรมศุลกากร
bulletจังหวัดสระแก้ว
dot
ข้อควรทราบในการเดินทาง
dot
bulletการนำของติดตัวผู้เดินทางออก
bulletการเก็บอากรปากระวาง
bulletการสำแดงเงินตราและเงินตราต่างประเทศ
bulletการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน
bulletรับแจ้งยานพาหนะเข้า-ออก และพิธีการส่งออกสินค้าทางบก
bulletร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
bulletTTA
bulletศูนย์ร่วมใจใสสะอาด
bulletBlueprint for Change
bulletImporting Personal and Household Effects
bulletCustoms Clinic


แผนงาน/โครงการ

การดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  • ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่จะจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่างๆ  ตามแนวชายแดน โดยได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบและเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบพื้นที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่แรก โดยอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งใน 5 พื้นที่แรก โดยเน้นตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนในปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและความแออัดบริเวณชายแดน
  • ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้กำหนดให้ที่ดินในเขตท้องที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เฉพาะเขตแนวตามแผนที่หมายเลข 3/8 ท้ายคำสั่งนี้ตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

ด้วยศักยภาพด้านที่ตั้งของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา และมีปริมาณการค้าชายแดนที่สูงสุดของเขตการค้าไทย - กัมพูชา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าในจุดนี้ ทั้งปริมาณนักท่องเที่ยว  สินค้า และยานพาหนะที่เพิ่มสูงขึ้น การก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ เป็นการเพิ่มศักยภาพของด่านศุลกากร ในการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติก้าวไปสู่การขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานโครงการ GMS และ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ได้แก่ 

1)    โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านป่าไร่) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ดาวน์โหลดเอกสาร Project-Ban Parai.pdf

2)    โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ดาวน์โหลดเอกสาร Project-Ban Nongaian.pdf
 ความคืบหน้า 
 :
 

ลำดับ ความคืบหน้า File link QR Code
. ข้อมูลทั่วไปโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) https://1drv.ms/b/s!Ag5ZrSOWFd60iSAsj-TRULvDtqG9?e=Qgl2SB


  

1 ความคืบหน้าประจำเดือน ตุลาคม 2563 https://1drv.ms/v/s!Ag5ZrSOWFd60iR9n13Jnjp1euhg2?e=7e71fZ 
  
          

 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :  พฤศจิกายน  2563

-------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์ :
 0-3723-0313
อีเมล์ : aran_customs@hotmail.com


 

 

 ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ขอสงวนไว้ ซึ่งสิทธิทั้งหมดโดยด่านศุลกากรอรัญประเทศ
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com