dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

                                              ความเป็นมาของOne Stop Service (OSS)

 
                กรมศุลกากรมีแนวทางจัดตั้ง One Stop Service (OSS) บริเวณชายแดน และ สศช. ร่วมกับกรมศุลกากร ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้ง OSS ในพื้นที่ด่านชายแดนนำร่อง 5 แห่ง คือ อรัญประเทศ มุกดาหาร แม่สอด แม่สาย และสะเดา โดยมีสาระสำคัญของการประชุมสรุปได้

  • OSS หมายถึง การให้บริการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า - ส่งออก ให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และอำนวยความสะดวกการเข้าออกแรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว และประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • กรอบการดำเนินการจะมุ่งเน้นการลดระยะเวลาการให้บริการ โดยลดขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างองค์กร การถ่ายโอนอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 5 ด้าน ประกอบด้วย

    - การจัดเตรียมสถานที่สำหรับด่านนำร่อง 5 แห่ง กรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ และจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อของบประมาณสำหรับการพัฒนาพื้นที่ / ก่อสร้างอาคาร

    - การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสำหรับติดตั้งและใช้งานสำหรับด่านชายแดนนำร่อง 5 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งคำขอใบอนุญาตผ่าน INTERNET โดยไม่ต้องรอโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล Single Window ด้านโลจีส ติกส์เสร็จสมบูรณ์ โดยมอบหมายกรมศุลกากรให้จัดทำรายละเอียดโครงการ / แผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลนำร่อง สำหรับรองรับ OSS เพื่อนำ
    ไปสู่ระบบ Paper Less ตามแนวทางการพัฒนาระบบเอกสารแบบไร้กระดาษในอนาคต

    - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 2 ระดับใน 5 พื้นที่นำร่อง เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการ การตัดสินใจในด้านอำนาจอนุมัติจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร มีผู้ว่าราชการจังหวัด CEO เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com