ReadyPlanet.com
dot
รายงานสถิติ
dot
bulletสถิติการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้า 10 อันดับ
bulletประเภทสินค้านำเข้า-ส่งออก
bulletสถิติการจัดเก็บรายได้
bulletสถิติการจับกุม
dot
แหล่งข้อมูลของสำนักงาน
dot
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
bulletผู้ประกอบการ
bulletพิกัดศุลกากร
bulletราคาศุลกากร
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีและ WTO
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
bulletคู่มือและแบบฟอร์ม
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
dot
ข้อมูลที่น่ารู้
dot
bulletแผนงาน/โครงการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
dot
LINK หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletหน่วยงานภายในกรมศุลกากร
bulletจังหวัดสระแก้ว
dot
ข้อควรทราบในการเดินทาง
dot
bulletการนำของติดตัวผู้เดินทางออก
bulletการเก็บอากรปากระวาง
bulletการสำแดงเงินตราและเงินตราต่างประเทศ
bulletการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน
bulletรับแจ้งยานพาหนะเข้า-ออก และพิธีการส่งออกสินค้าทางบก
bulletร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
bulletTTA
bulletศูนย์ร่วมใจใสสะอาด
bulletBlueprint for Change
bulletImporting Personal and Household Effects
bulletCustoms Clinic


ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ความเป็นมาของOne Stop Service (OSS)

                 กรมศุลกากรมีแนวทางจัดตั้ง One Stop Service (OSS) บริเวณชายแดน และ สศช. ร่วมกับกรมศุลกากร ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้ง OSS ในพื้นที่ด่านชายแดนนำร่อง 5 แห่ง คือ อรัญประเทศ มุกดาหาร แม่สอด แม่สาย และสะเดา โดยมีสาระสำคัญของการประชุมสรุปได้

  • OSS หมายถึง การให้บริการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า - ส่งออก ให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และอำนวยความสะดวกการเข้าออกแรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว และประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • กรอบการดำเนินการจะมุ่งเน้นการลดระยะเวลาการให้บริการ โดยลดขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างองค์กร การถ่ายโอนอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 5 ด้าน ประกอบด้วย

    - การจัดเตรียมสถานที่สำหรับด่านนำร่อง 5 แห่ง กรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ และจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อของบประมาณสำหรับการพัฒนาพื้นที่ / ก่อสร้างอาคาร

    - การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสำหรับติดตั้งและใช้งานสำหรับด่านชายแดนนำร่อง 5 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งคำขอใบอนุญาตผ่าน INTERNET โดยไม่ต้องรอโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล Single Window ด้านโลจีส ติกส์เสร็จสมบูรณ์ โดยมอบหมายกรมศุลกากรให้จัดทำรายละเอียดโครงการ / แผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลนำร่อง สำหรับรองรับ OSS เพื่อนำไปสู่ระบบ Paper Less ตามแนวทางการพัฒนาระบบเอกสารแบบไร้กระดาษในอนาคต

    - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 2 ระดับใน 5 พื้นที่นำร่อง เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการ การตัดสินใจในด้านอำนาจอนุมัติจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร มีผู้ว่าราชการจังหวัด CEO เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ


     

 


-------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์ :
 0-3723-0313ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ขอสงวนไว้ ซึ่งสิทธิทั้งหมดโดยด่านศุลกากรอรัญประเทศ
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com