ReadyPlanet.com
dot
รายงานสถิติ
dot
bulletสถิติการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้า 10 อันดับ
bulletประเภทสินค้านำเข้า-ส่งออก
bulletสถิติการจัดเก็บรายได้
bulletสถิติการจับกุม
dot
แหล่งข้อมูลของสำนักงาน
dot
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
bulletผู้ประกอบการ
bulletพิกัดศุลกากร
bulletราคาศุลกากร
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีและ WTO
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
bulletคู่มือและแบบฟอร์ม
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
dot
ข้อมูลที่น่ารู้
dot
bulletแผนงาน/โครงการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
dot
LINK หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletหน่วยงานภายในกรมศุลกากร
bulletจังหวัดสระแก้ว
dot
ข้อควรทราบในการเดินทาง
dot
bulletการนำของติดตัวผู้เดินทางออก
bulletการเก็บอากรปากระวาง
bulletการสำแดงเงินตราและเงินตราต่างประเทศ
bulletการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน
bulletรับแจ้งยานพาหนะเข้า-ออก และพิธีการส่งออกสินค้าทางบก
bulletร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
bulletTTA
bulletศูนย์ร่วมใจใสสะอาด
bulletBlueprint for Change
bulletImporting Personal and Household Effects
bulletCustoms Clinic


Blueprint for Change

สรุปข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ศุลกากรใสสะอาดและ

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

 

        ·        เป้าประสงค์ (Goals)

-          จัดเก็บรายได้เกินเป้า

-          เกื้อกูลการค้าการท่องเที่ยว

-          ปกป้องสังคม

-          ศุลกากรมาตรฐานโลก

-          บริการที่ใสสะอาด   มีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล

 

          ·       ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues)

-          มุ่งสู่มาตรฐานโลก    

-          มุ่งเน้น ICT   

-          มุ่งมั่นศุลกากรใสสะอาด

-          เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

-          อำนวยความสะดวกทางการค้า

-          หน้าด่านหลักปกป้องความปลอดภัยทางสังคม

 

·       ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอื้อต่อความสำเร็จ

                        ด้านประสิทธิภาพ

-          ใช้ระบบ Operations   Process   Management  ด้วยกิจกรรม Six  sigma 

-          ใช้ระบบมาตรฐานการควบคุมการปฏิบัติงาน  ERM (Enterprise  risk   management )

ด้านความใสสะอาด

                       -     ใช้วิธีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการทุกช่องทาง   360 องศา

                       -     ใช้ระบบ E – service

                       -     จัดให้มีกิจกรรม Customs   service   Kick   off   ให้ปี  2549  เป็นปีแห่งการบริการ

                       -     ใช้ระบบ Customer   advisory   council 

                              ด้านประสิทธิผล

                        -     ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการทาง Internet อย่างต่อเนื่องกับ WCO และ WTO

                        -     ใช้ระบบ Training   Programs และ ระบบ Regular   staff   Meeting เพื่อสอนงานและ

                               ฝึกอบรมภายในฝ่ายให้ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

                        -     ใช้รางวัล  Innovation   Award   เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ข้าราชการมีความคิดใหม่ๆ

                        -     จัดตั้งห้องสมุดให้มีตำราทางวิชาการ ข้อมูล  และ กฎหมายต่างๆที่สามารถใช้อ้างอิงได้

                        -     ใช้วิธีการประเมินผลงานด้วยการบันทึกพฤติกรรมและผลงาน

                 

      ·       ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายในปีงบประมาณ  2549 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2548

       ด้านประสิทธิภาพ

-          ลดขั้นตอนการผ่านพิธีการได้   ร้อยละ 50

-          ลดเวลาการผ่านพิธีการได้   ร้อยละ  50

-          ลดการใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคได้   ร้อยละ  10

 ด้านศุลกากรใสสะอาด

-          ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

        ด้านประสิทธิผล

-          จำนวนรายได้จากค่าภาษีศุลกากรที่จัดเก็บได้เกินเป้าหมาย

-          เพิ่มรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละ 20

-          ลดเรื่องทุจริตของข้าราชการและลูกจ้าง

     ·        กลยุทธ์หลัก

-          นำระบบมาตรฐานการควบคุมการปฏิบัติงาน ERM (Enterprise risk  management ) มาใช้อย่างจริงจังทั้งองค์กร

-          นำระบบ Operations  Process   Management  ด้านกิจกรรม Six  sigma  มาใช้ให้เกิดผลสำเร็จในกระบวนงานที่สำคัญ

-          ใช้วิธีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจแบบ 360 องศา

-          โครงการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการด้วย Internet อย่างต่อเนื่องกับ WCO,WTO

-          โครงการ  “E-Services”

-          โครงการ “Individual  Project Teams” ทีมงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหา

-          โครงการ “Regular staff  Meeting” เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยผ่านรูปแบบของการประชุมปกติ เช่น ประชุมรายวัน รายสัปดาห์  รายเดือน  รายไตรมาส

-          โครงการ “Training  Programs” เพื่อใช้เป็นการสื่อสารผ่านการอบรม สัมมนาต่างๆ ภายในองค์กร

-          โครงการ “Innovation  Award   Scheme” เพื่อต้องการแนวคิดใหม่ในการทำงานด้วยรูปแบบการประกวดความคิดในหมู่ข้าราชการทุกๆ 3 เดือน

-          โครงการ “Customs Kick Off” เพื่อเป็นการสื่อนโยบายประจำปีของด่านฯ ให้ปี 2549 จัดให้เป็น “ปีของการให้บริการ”

-          โครงการ “Customer advisory  council” เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหัวหน้าฝ่ายโดยตรง

 

·                     ข้อเสนอสิ่งจูงใจ

-          ควรได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานที่ดีและมีประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร

-          ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์สำนักงาน อัตรากำลังที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดีที่สุด รวมทั้งขวัญกำลังใจ จากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ขอสงวนไว้ ซึ่งสิทธิทั้งหมดโดยด่านศุลกากรอรัญประเทศ
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com