dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


รายงานประจำปี 2551


สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป [1.Report 2008.pdf ]

ส่วนที่ 2 สถิติข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ การนำเข้า ส่งออก และสถิติผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2551 [2.Report 2008.pdf]

ส่วนที่ 3 สถิติข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ การนำเข้า ส่งออก และสถิติผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เปรียบเทียบ 3 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ถึง ปีงบประมาณ 2551)[3.Report 2006-2008.pdf]

ส่วนที่ 4 คณะผู้จัดทำ [4.Report 2008.pdf]

REPORT

รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำป 2560 article
รายงานประจำป 2559 article
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2553article
รายงานประจำปี 2552 article
รายงานประจำป 2558 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com