dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


รายงานประจำปี 2549

สารบัญ

1.ปกหน้า Download 1.pdf
2.พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Download 2.pdf
3.คำนำ Download 3.pdf
4.สารบัญ
Download 4.pdf
5.พ.ร.บ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 , ค่านิยมและ อื่นๆ Download 5.pdf
6.ประวัติ และโครงสร้างการบริหารงานของด่านศุลกากรอรัญประเทศ Download 6.pdf
7.ภารกิจและผลงานที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศดำเนินการ
     7.1 ด้านภารกิจและผลงาน Download 7.1.pdf
     7.2 ด้านการบูรณาการ Download 7.2.pdf
8.สถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ปี 2549 Download 8.pdf
9.สถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้ 3 ปีงบประมาณ 2547-2549 Download 9.pdf
10.ประวัติการสร้างพระพุทธชินราชร้อยปีศรีศุลกากรอรัญประเทศและงานครบรอบร้อยปีด่านศุลกากรอรัญประเทศ
     10.1 ประวัติการสร้างพระฯและงานครบรอบ 100 ปี Download 10.1.pdf
     10.2 ประมวลภาพงานครบรอบ 100 ปี Download 10.2.pdf
11.รายนามผู้จัดทำ Download 11.pdf
12.ปกหลัง Download 12.pdf
REPORT

รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำป 2560 article
รายงานประจำป 2559 article
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2553article
รายงานประจำปี 2552 article
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำป 2558 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com